หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information
จัดซื้อจัดจ้าง

Purchase
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
 
 
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน การอาชีพและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน
 
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย และบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนและพัฒนาท้องถิ่น
 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน