หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information
จัดซื้อจัดจ้าง

Purchase
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
 
 
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ และการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อการท่องเที่ยว

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 


 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งตามมาตรฐาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ำและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมน้ำ

พัฒนาระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะและจัดระเบียบการจราจร

พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
 
 


 
 

พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆ

ส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

การแก้ไขและลดปัญหามลภาวะ และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 


 
 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดสวัสดิการ จัดหาอาชีพและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนาสังคมและกลุ่มอาชีพต่างๆ

ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุข การอนามัย