หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information
จัดซื้อจัดจ้าง

Purchase
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
 
 
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถนนสายหลักที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัด
ทางหลวงหมายเลข 101
ถนนเชื่อมตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่
ทางหลวงชนบทสาย พร.3017
ถนนสายแม่หล่าย – แม่คำมีท่าล้อเชื่อม อ.หนอง
ม่วงไข ่และอำเภอสอง
ถนนภายในหมู่บ้าน ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตแล้ว
ประมาณ 90%
   
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น (165 คน)
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)
แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย
 
แม่น้ำแม่คำมี อยู่ทางทิศเหนือของตำบล ไหลผ่านหมู่ที่ 7,6,3,10,9,2,11 และไหลลงสู่แม่น้ำยมที่ หมู่ที่ 8 มีน้ำไหลตลอดทั้งปี บางส่วนได้ขุดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
แม่น้ำยมอยู่ทางทิศระวันตกของตำบล ไหลผ่านบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 ความยาวประมาณ 2,000 เมตร
 
ร่องค้าว เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านที่ หมู่ที่ 3,10,2,9,8 ขนาดกว้าง 15 เมตร ลึก 2 – 3 เมตร
 
ห้วยหาด ขนาดกว้าง 15 เมตร ลึก 2 – 3 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 7
 
ห้วยร่องเบี้ย ขนาดกว้าง 10 เมตร ลึก 2 – 3 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 3,4,6
 
ห้วยร่องขี้นา ขนาดกว้าง 10 เมตร ลึก 2 – 3 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 2,8
 
ห้วยร่องป้าน ขนาดกว้าง 5 – 6 เมตร ลึก 2 – 3 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 3
 
ห้วยร่องม่วง ขนาดกว้าง 5 – 6 เมตร ลึก 2 – 3 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 3,5
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝายจำนวน12แห่ง
  บ่อน้ำตื้นจำนวน195แห่ง
  คลองชลประทานจำนวน4สาย
 
 


 
ตำบลแม่คำมี เป็นตำบลที่มีพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตร ประกอบกับพื้นที่ตำบลเป็นศูนย์กลางในการคมนาคม จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย เนื่องจากเป็นพื้นที่กำลังเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจและประชากรส่วนใหญ่ ของตำบลแม่คำมี ประกอบอาชีพในทางด้านการค้าขายอยู่แล้ว การดำรงชีวิตของชาวแม่คำมี ยังยึดถือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความสามัคคีในตำบล ซึ่งหาได้ ยากในสังคมเมือง และชาวแม่คำมี ยังมีวัด เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในการใช้ชิวิตทำให้ตำบลแม่คำมี เป็นอีกตำบลหนึ่งที่อยู่กันอย่างสงบสุข