หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information
จัดซื้อจัดจ้าง

Purchase
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
 
 
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
 
 

 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS)

เทศบาลตำบลแม่คำมี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
เพื่อจะได้รับทราบผลการประเมินฯ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้
คลิกที่ลิงค์
https://itas.nacc.go.th/go/eit/nnxyrq

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 14.59 น. โดย คุณ วนิดา ใจคำ

ผู้เข้าชม 25 ท่าน